TTV DOV is een van de grootste tafeltennisverenigingen in Noord Holland. Met ruim 130 leden met een gezonde mix van Senioren en Jeugd. Door ons eigen clubgebouw kunnen we een grote variatie aan speeldagen bieden en hebben we top trainers voor de jeugdspelers beschikbaar om de juiste techniek te leveren of verbeteren. Bij onze club gaat gezelligheid met sportieve prestaties hand in hand. Ook recreatieve spelers kunnen bij DOV uitstekend terecht.
Is tafeltennis iets voor jou ?
Kom gratis 3x meespelen tijdens een van onze trainingen en zie of tafeltennis en de sfeer bij DOV wat voor jou is.

Beginnende jeugd: zaterdag van 11.00 tot 12.15 uur
Alle jeugd: Dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur
Alle jeugd : Donderdag van 18.30 tot 20.00 

Je bent van harte welkom. Batjes zijn te leen in de zaal en zaalschoenen zonder zwarte zolen zijn verplicht. Sportkleding : Korte broek en shirt

Wil je komen spelen, stuur dan graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je naam en leeftijd en welke dag/tijd je wilt komen spelen. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de trainer van je komst op de hoogte is en je wegwijs kan maken.

Tot ziens bij DOV
Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 13 maart 2024.

Hoofdstuk 1: Algemeen.
Art. 1.1 Dit huishoudelijk Reglement (H.R.) is gebaseerd op de Statuten van de
tafeltennisvereniging “Door Oefening Vaardig”, hierna te noemen “D.O.V.”
1.2 Het in art. 1.1 genoemde document is tevens gebaseerd op de Statuten en
Reglementen van de Nederlandse Tafeltennis Bond, hierna te noemen N.T.T.B.

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap
Art. 2.1 Personen die wensen toe te treden tot D.O.V., dienen zich daartoe schriftelijk aan te

melden bij de ledenadministratie van D.O.V. als aspirant lid.
2.2 Het bestuur kan de toelating als lid weigeren indien:

a. niet wordt voldaan aan de voor toelating gestelde voorwaarde als omschreven
in de Statuten en het H.R. van D.O.V
b. naar haar oordeel betrokkene in strijd heeft gehandeld met de belangen van
de tafeltennissport
c. het aspirant lid contributieschulden heeft bij andere verenigingen

2.3 Na ontvangst van een aanmelding beslist het bestuur hierover binnen 30 dagen.
2.4 Bij afwijzing van een aanmelding heet de aanvrager het recht van beroep op de

algemene ledenvergadering.
Dit beroep moet worden ingesteld door middel van een aan de ledenadministrateur
van de vereniging gerichte aangetekende brief. De ledenadministrateur van de
vereniging plaatst een dergelijk beroep op de agenda van de eerstvolgende ALV,
bijeengeroepen op de wijze als bepaald in art.20 van de Statuten.

2.5 De ALV beslist, gehoord door het bestuur en desgewenst de appellant, met

meerderheid van stemmen.

2

Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 13 maart 2024.

Hoofdstuk 3: Schorsing
Art. 3.1 (Art.8 van de Statuten van D.O.V.)

Het bestuur kan een lid van D.O.V. schorsen op de volgende gronden:
a. Overtreding van de regels binnen de N.T.T.B.
b. Het schaden van de belangen van de tafeltennissport
c. Enig wangedrag

3.2 Een schorsing kan plaatsvinden voor ten hoogste 3 maanden
3.3 Het geschorste lid kan niet deelnemen aan, door of vanwege D.O.V. georganiseerde

sportevenementen, waaronder de competitie.

Art. 4.1 Elk lid kan zowel direct, als volgend op een schorsing worden geroyeerd.
4.2 Het royement dient door het bestuur te worden voorgedragen aan de ALV die

uitspraak doet.

4.3 Elk voornemen tot een voordracht voor royement dient door het bestuur te worden

gepubliceerd.

4.4 Een voordracht tot royement heeft gelijke werking als is bepaald voor schorsing en

verder geldt het bepaalde in het Reglement van de N.T.T.B.

Hoofdstuk 4: Bestuurs- en Commissies verkiezing
Art. 5.1. (Art. 22.1 van de Statuten van D.O.V.)

Verkiezingen van bestuursleden geschieden bij kandidaatstelling, gevolgd door een
stemming of een herstemming. Kandidaatstelling kan geschieden door het bestuur of
de leden, met inachtneming van art. 5.2 en 5.3 van dit H.R.

5.2 Op de door de leden te ontvangen convocatie dienen de namen van de te verkiezen

(herkiezen) personen als voordracht voor te komen.

5.3 Tot uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de A.L.V. kunnen nog kandidaten worden
aangemeld. Deze schriftelijke kandidaatstelling dient de naam en akkoordverklaring
van de kandidaat te bevatten en tevens de namen (duidelijk leesbaar) en
handtekeningen van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Mocht het bestuur
onvolledig raken, dan alsnog tijdens de vergadering kandidaten accepteren.

3

Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 13 maart 2024

5.4 In geval van meerdere kandidaten voor een bepaalde functie/plaats, wordt die
kandidaat gekozen die de meerderheid van stemmen behaalt. Bij gelijk aantal
stemmen volgt één herstemming; staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot.
5.5 In geval van ontstentenis en belet van alle bestuursleden, kiest de A.L.V. jaarlijks een

schaduwbestuur van minimaal 3 personen.
Het schaduwbestuur kan ook jaarlijks herkozen worden.

Art. 6.1 (Art. 12.2 van de Statuten van D.O.V.)

Aftreden van het bestuur geschiedt volgens onderstaande rooster:
1
e
jaar: de voorzitter + 2 overige bestuursleden
2
e
jaar: de secretaris + 1 overig bestuurslid
3
e
jaar: de penningmeester + 1 overig bestuurslid
In geval van 5 bestuursleden:
1
e
jaar: de voorzitter + 1 overige bestuursleden
2
e
jaar: de secretaris
3
e
jaar: de penningmeester + 1 overig bestuurslid

6.2 Leden van een commissie worden gekozen voor een tijdvak van 2 jaar, ongeacht de
functie. Aftreding regelt het bestuur, met meldingsplicht aan de A.L.V. (zie art. 18.3
van de Statuten)

6.3 Als uitzondering op art. 6.2 dienen twee leden van de kascontrolecommissie door de

A.L.V. te worden gekozen voor de tijd van 2 jaar. Het 1e

jaar 1 lid voor de tijd van 1

jaar zodat elk jaar 1 lid dient te worden gekozen.

6.4 De in art.6.1 en 6.2 bedoelde personen zijn terstond herkiesbaar, die in art. 6.3 zijn

niet herkiesbaar.

6.5 Bestuursleden, die tussentijds wensen af te treden, dienen daarvan schriftelijk kennis

te geven aan het bestuur.

6.6 Omwille van het functioneren dienen tussentijds vrijgekomen vacatures onmiddellijk,

doch uiterlijk binnen 1 maand, door het bestuur te worden voorzien.
Slaagt het bestuur hierin niet, dan dient de A.L.V. de beslissing te nemen.

6.7 In alle voorkomende gevallen blijft art.12 van de Statuten van D.O.V. onverminderd

van kracht.

4

Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 13 maart 2024

Hoofdstuk 5: Wedstrijden, Sportevenementen
Art. 7.1 Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de
vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door derden georganiseerde
wedstrijden.

7.2 De wedstrijdsecretaris geeft leiding aan het wedstijdtsecretariaat en regelt het juiste
verloop van de wedstrijden, competities e.d. Tevens houdt hij de administratie
daarvan bij.

7.3 Voor elk sportevenement, ressorterend onder D.O.V., competitie daaronder
begrepen, worden sport- en wedstrijdregels opgesteld door of onder goedkeuring
van het bestuur, welke regels niet in strijd mogen zijn met de sport- en
wedstrijdregels, geformuleerd of geaccepteerd door de N.T.T.B.

7.4 Alle sportevenementen binnen D.O.V. behoeven de goedkeuring van het bestuur.
Het bestuur kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden uitsluitend in het belang
van de tafeltennissport.

7.5 Voor elk sportevenement, georganiseerd door of anderszins ressorterende onder

D.O.V., draagt het bestuur de verantwoordelijkheid, voor zover deze
verantwoordelijkheid niet ligt bij de N.T.T.B.

7.6 Het bestuur draagt zorg, voor zover nodig, dat elk sportevenement een

wedstrijdsecretariaat en een toernooileiding heeft.

7.7 Het sportseizoen van D.O.V. loopt van augustus tot en met mei van het

daaropvolgend jaar. Waar in dit en de volgende artikelen gesproken wordt van teams
wordt hieronder verstaan teams van 3 personen eventueel met één of meerdere
reserves.

7.8 Het sportseizoen bestaat uit 2 competitiehelften. Tijdens de 2 competitiehelften kan

een speler of reserve van team verwisselen met toestemming van de
wedstrijdsecretaris, echter alleen indien zulks verenigbaar is met het Reglement van
de N.T.T.B. De samenstelling van teams (of “de aanwijzing van personen”) die de
vereniging op wedstrijden zullen vertegenwoordigen, geschiedt door het bestuur of
een door haar aan te wijzen persoon of commissie.

7.9 De leden, die aan de onder 7.7 bedoelde wedstrijden deelnemen, moeten gekleed

zijn in de door het bestuur bepaalde kleding.

5

Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 123 maart 2024

Hoofdstuk 6: Algemene Vergadering
Art. 8.1 Het bestuur is voor zijn gehele beleid en beheer verantwoording schuldig aan de

A.L.V.

8.2 De notulen van de A.L.V. dienen door de eerstvolgende ledenvergadering te worden
goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.
Aldus bekrachtigde notulen leveren het volledige bewijs op van het daarin
omschrevene.

8.3 De A.L.V. heeft het recht uit eigen beweging wijzigingen aan te brengen in de
Statuten en het H.R., of anderszins voorstellen te doen. Voor wat betreft het
aanbrengen van wijzigingen in e Statuten is art. 26.1 van de Statuten daarbij van
toepassing.

8.4 Elk stemgerechtigd lid heeft het recht, staande de vergadering vragen te stellen; het

bestuur dient deze te beantwoorden.

8.5 Elk lid heeft het recht, ook buiten de vergadering schriftelijk vragen te stellen aan het
bestuur, welke binnen 4 weken na binnenkomst bij het bestuur schriftelijk dienen te
zijn beantwoord.

8.6 De A.L.V. heeft het recht van onderzoek. Zij kan daartoe een commissie uit haar
midden benoemen. Alle leden van D.O.V. zijn gehouden, na uitnodiging hiertoe,
zittingen van deze commissie bij te wonen, behoudens absolute verhindering en de
vragen gesteld door de commissie mondeling of schriftelijk naar waarheid te
beantwoorden.

8.7 Moties van orde kunnen staande te vergadering worden gesteld, doch dienen

schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.

8.8 Ongeldig zijn die stembiljetten, waarop toevoegingen zijn aangebracht welke niet ter
zake doen, of welke zo onduidelijk zijn dat de bedoeling van de stemgerechtigde niet
te achterhalen is.

8.9 Bij elke stemming wordt door het bestuur een stembureau ingericht, dat onder leiding

van het secretariaat de uitslag van de stemming vaststelt.

6

Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 13 maart 2024

Hoofdstuk 7: Jaarlijkse Bijdragen
Art.9.1 Leden zijn verplicht tot betaling van de verenigings- en bondscontributie voor het

begin van elk verenigingsjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.

9.2 De jaarlijkse verenigingscontributie wordt vastgesteld door het bestuur en vereist

goedkeuring van de A.L.V.

9.3 Bij toetreding is het aspirant-lid een entreegeld verschuldigd. Dit entreegeld wordt

vastgesteld door het bestuur en vereist goedkeuring van de A.L.V.
9.4 Ereleden (zie Statuten art.5.1) zijn niet verplicht tot betaling van de

verenigingscontributie.
Leden van Verdienste (zie Statuten artikel 5.2) zijn hiervan niet vrijgesteld.

9.5 Als opzegtermijn voor leden geldt één volle kalendermaand.
9.6 De controle van het financiële beleid geschiedt door een 2 leden tellende

kascontrolecommissie. Benoemd door de A.L.V. Tenminste éénmaal per jaar brengt
zij schriftelijk verslag uit aan de A.L.V.

9.7 Het bestuur blijft waakzaam ten aanzien van het verkrijgen van subsidies van het

Rijk, de Gemeente of andere openbare lichamen of instellingen.

9.8 Indien aan de in art. 9.7 bedoelde subsidies voorwaarden voor bestemming worden

verbonden, dient dit tot uiting te omen in de voorstellen van de begroting.

9.9 Het bestuur kan degenen, die in de loop van het verenigingsjaar lid worden toestaan

slechts een gedeelte van de contributie te betalen.

Hoofdstuk 10: Accommodatie
Art.10.1 Het bestuur bepaalt de openings- en sluitingstijden.
10.2 Het bestuur is bevoegd één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen
voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van de bevoegdheid
geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

10.3 De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke

aard dan ook, van leden en derden in het gebouw aanwezig.

10.4 Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem aan de eigendommen der vereniging

aangerichte schade.

7

Huishoudelijk Reglement Tafeltennisvereniging D.O.V. per 13 maart 2024

Hoofdstuk 11: Slotbepalingen
Art.11.1 Het bestuur is bevoegd, haar kosten geheel of gedeeltelijk te dekken door

tegemoetkomingen uit middelen van D.O.V.

11.2 Met betrekking tot art.11.1 moet zij daartoe jaarlijks voorstellen doen door middel van

de begroting en legt zij verantwoording af aan de A.L.V.
Binnen 100% mag 10% verschoven worden.

11.3 Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen ten einde het sportieve

aanzien van D.O.V. naar buiten te verhogen, in overleg met betrokken
perso(o)n(en). Het kan daartoe voorstellen doen voor de begroting.
11.4 De kosten van de in het vooruitzicht te stellen prijzen is sportevenementen
ressorterend onder D.O.V., dienen binnen de grenzen van alle redelijkheid te blijven.
11.5 De voor art.11.2 benodigde gelden, waaronder reis- en verblijfkosten, kunnen door

D.O.V. op de deelnemende leden worden verhaald.

11.6 In alle gevallen, waarin het bepaalde bij of krachtens de Statuten, de Huishoudelijke
Reglementen en besluiten van D.O.V. en de N.T.T.B. niet voorziet, beslist het
bestuur.

Huishoudelijk Reglement opnieuw vastgesteld te Heerhugowaard
op 13 maart 2024 tijdens de A.L.V. en vervangt het HR van 26-03-1991.

Voorzitter a.i. Secretaris
Kees Mertens Jorin van der Aar

trainingsgroepAlle trainingen zijn weer begonnen voor de jeugd.Trainingsgroep Dinsdag (alle jeugdleden)                            
19.30 – 20.30uur                             
Trainer : Nam Ha


Trainingsgroep donderdag  (alle jeugdleden)          
18.30 – 20.00 uur                                   
 Trainer:  Frans van den Berg


Trainingsgroep zaterdagochtend  (jongste spelers en beginners )        
11.00 tot 12.15 uur        
Trainers: Herman   


Afberichten : Graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Jeugdlid welp/pupillen geboren

perioden 1-1-2009 of later

 


Contributie + H.N.R.N* = totaal 

Jeugdlid aspiranten/Junioren

geboren in de periode

1-1-2006 t/m 31-12-2010


Contributie + H.N.R.N* = totaal

senioren geboren voor  1-1-2004

 
Contributie + H.N.R.N* = totaal

Recreanten  € 77,70+ € 22,50 = € 100,30  € 86,13 + € 22,50 = € 108.65  € 105,98 + € 22,50 = € 128,50
Competitie  € 77.77 + € 63,50 = € 141,30  € 86,13+ € 63,50 = € 149,65  € 111,16 + € 84,50 = € 195,65

 

 NL80 INGB 0002 5836 30 t.n.v. Penningmeester TTV DOV

*H.N.R.N omvat zowel de bonds- als afdelingsbijdrage.
Korting op de contributie bij meerdere jeugdleden uit een gezin. Prijzen zijn geldig t/m 31 december 2021
Het D.O.V clubshirt kan besteld worden bij Kees Mertens. Het eerste shirt is 20 euro, volgende shirts zijn 35 euro per stuk.

  Jeugd Senioren
Maandag   20:00 - 23:59 Vrije Training senioren
Dinsdag 19:30 - 20:30 uur Training Jeugd

20:30 - 23:59 Vrije Training senioren

Woensdag    9:30 - 11:30 Koffietafeltennis
20:00 - 23:59 Vrije Training senioren
Donderdag 18:30 - 20.30 uur Training jeugd  9:30 - 11:30 Koffietafeltennis
Vrijdag     9:30 - 11.30 Koffietafeltennis
20:00 - 23:59 Competitie senioren
Zaterdag


11:00 - 12:15 Training jongste jeugd en startende jeugd

13:00 - 16:30 Competitie jeugd

 17:00 - 22:00 Competitie senioren
Zondag    

 


Actuele trainings- en speeldata kunt u vinden op onze kalender.

 

 

De nieuwe teamindelingen voor het najaarsseizoen 2021 staan op de site. Het zaaldienst en bardienstschema komen zsm op de site te staan.

De schemas en teamindelingen zijn te vinden  via het menu Senioren of Jeugd.